วศ.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564

จันทร์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๗
วันที่ 17 มกราคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมฯ เป็นผู้แทน วศ. รับมอบเกียรติบัตร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" เพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี 2564 ตามเกณฑ์การะประเมินของกรมการศาสนา โดย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวง อว.
วศ.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์กรได้รับเกียรติบัตรฯ ครั้งนี้ โดยกล่าวว่า วศ. มีความมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว เป็นแบบอย่างความภาคภูมิใจในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันการทุจริต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริม ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติ พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิบัติงานราชการให้สัมฤทธิ์ผล สู่องค์กรแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืน ต่อไป

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด