สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๓
สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 35 คน ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการทำงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการฝึกอบรมยื่นขอยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากรได้อีกด้วย รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างเช่น มีสิทธิในการกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนโดยปลอดดอกเบี้ย การได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ในกรณีที่สถานประกอบกิจการฝึกอบรมลูกจ้างของตนเองได้ครบถ้วนและสามารถฝึกอบรมได้มากเกินกว่าที่กำหนด ยิ่งมีการพัฒนาลูกจ้างมาก นายจ้างก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คืนมากขึ้นอีกด้วย โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ให้แก่ สถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ 114 แห่ง, ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 7 แห่ง, ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 1 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมสัมนาจำนวน 122 คน 

นางณฐมน กล่าวต่อไปอีกว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ใส่ใจและดำเนินการจัดสัมมนาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดจัดสัมมนา ทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยจัดรูปแบบ On-Site จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565, รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดรูปแบบ Online จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมสัมมนาแบบ On-site สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อเข้าร่วมเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ คุณจิราพร ใจยวน ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน งานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5312 1002 - 3 ต่อ 130, 107 หรือ In box ที่เพจเฟซบุ๊ค : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด