ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๖
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ มีการบริหารจัดการโดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทำปาล์มคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตภาคใต้ ปี 2564 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 โดย สศท.8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้
ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่และบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2559 มีพื้นที่รวม 19,850 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 1,074 ราย โดยมีนายธวัช ล่าสกุล เป็นผู้จัดการแปลงซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึงสมาชิกยังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและคุณภาพของผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้านที่สำคัญ คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต สมาชิกกลุ่มจะทำการวิเคราะห์ดินและใบ และผสมปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องผสมปุ๋ยของกลุ่ม มีการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ โดโลไมท์บำรุงดินเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี การตัดแต่งทางใบและกองทางใบเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เมื่อย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารคืนสู่ปาล์มน้ำมัน และเป็นการกำจัดวัสดุเหลือใช้ภายในแปลง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีเหลือเพียง 2,482 บาท/ไร่ จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 3,200 บาท/ไร่ หรือลดลงร้อยละ 22 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 3,167 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 3,272 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 105 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.32 ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ตัดปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ ไม่ตัดปาล์มดิบ และด้านการบริหารจัดการ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม เพื่อให้การดูแลและการบริหารจัดการต่างๆ เป็นไปอย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) กล่าวเพิ่มเติมว่า สศท.8 ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,690 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 25 ปี) ผลผลิตเฉลี่ย 3,272 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 22,570 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 14,880 บาท/ไร่/ปี ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทลาย ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.60 บาท/กิโลกรัม ด้านสถานการณ์ตลาด พบว่า มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน มีลานเทเอกชน และโรงงานรับซื้อในพื้นที่ รวมถึงโรงงานจังหวัดใกล้เคียง โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่มีรายได้รวมจากการทำมาตรฐาน RSPO ปี 2561 - 2563 รวม 67.7 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น สามารถทำได้โดยผ่านการเรียนรู้จากแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีข้อมูลการผลิตของสมาชิกที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารแปลงใหญ่ จะเป็นแนวทางที่จะทำให้แปลงใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือกลุ่มเกษตรกรที่กำลังรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ สามารถใช้ในการเรียนรู้พัฒนาต่อไป หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิต และผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามได้ที่ นายชาญณรงค์ เซ่งใจดี รองประธานแปลงใหญ่ โทร08 7882 0397 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. 0 7731 1641 หรืออีเมล [email protected]

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด