โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

จันทร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2565           
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

จังหวัดชัยภูมิได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รุ่นที่ 1/2565 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 ผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่ช่างฝีมือ นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาและยกระดับฝีมือให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้รับอัตราค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในลำดับต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด