ศลช. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรม

อังคาร ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐:๕๗
17 มกราคม 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา โดยมีหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมทั้งหมด 17 หน่วยงาน โดยแบ่งระดับเป็น 3 ประเภท คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
ศลช. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรม

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเป็นสิ่งที่ อว. ให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัด อว.เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันการทุจริต ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงานและการบริการรับใช้ประชาชน ต้องมีการบริหารจัดการและวางแผนที่ดี เริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ตลอดจนสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้โปร่งใส จะส่งผลให้พื้นฐานของขั้นตอนการทำงานและวิธีบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานราชการให้สัมฤทธิ์ผล และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัด อว. ทั้งหมด 17 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ขอให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นทำความดี มีคุณธรรม และจริยธรรมเช่นนี้สืบไป"

นายภาสกร เหมกรณ์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้กำหนดให้มีการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์การประเมิน 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินของกรมการศาสนา และหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมทั้งหมด 17 หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.), ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว., สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานปรณูเพื่อสันติ (ปส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)"

โดยภายในงานนี้ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม โดย ศลช. หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: เอฟวายไอ

ศลช. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด