7-Feb Webinar on "Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality"

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๑๕
ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม "โมเดลเศรษฐกิจ BCG" เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ และประเทศญี่ปุ่นก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ "Green Growth Strategy" ขึ้นมาและในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศได้พยายามผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดการสภาพแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและความร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างทั้งสองประเทศ
7-Feb Webinar on Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality

สืบเนื่องจากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นายฮากิอุดะ โคอิจิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆด้านเกี่ยวกับ อาทิเช่น ความร่วมมือในระดับทวิภาคี แนวคิด "Asia-Japan Investing for the Future (AJIF)" รวมทั้งความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน และการขยายความเป็นหุ้นส่วนในภาคการผลิตของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่นายฮากิอุดะ โคอิจิ เข้าหารือกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้เกิดการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในประเด็นการขยายความร่วมมือในการผลักดันให้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากขึ้น โดยพร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การลงทุนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสีเขียว ความเชื่อมโยง ดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม

เพื่อสานภารกิจนี้ให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เจโทร กรุงเทพฯ และสกพอ.ร่วมมือดำเนินบทบาทฟันเฟืองเริ่มต้นที่สำคัญ นำเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของทั้งสองประเทศ ให้การดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการจัดงานสัมมนาออนไลน์ และงานเจรจาธุรกิจออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jetro.go.jp/thailand/topics/_478460.html

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด