คุณหญิงกัลยา รับมอบชุดตรวจ ATK จาก CP ALL

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๒
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 700 ชุดและหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นจาก คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองนักเรียนและครูในการจัด "Green Gang Hackathon Camp" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วิทยาลัย (Green College) และในพื้นที่โรงเรียน (Green School) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย นายเมธวิน อังคทะวานิช ว่าที่ร้อยตรีศรุต วัฒนสมบูรณ์ และ นายโอตป สมิตพินทุ ร่วมรับมอบด้วย ณ กระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา รับมอบชุดตรวจ ATK จาก CP ALL

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด