ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าหารือแผนปฎิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบตามแผนการปฎิรูปประเทศ

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๒
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยกรรมการ รวม 6 ท่าน ได้เข้าหารือแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิตระกูล ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.สุกัลยา สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิศษ คณะศึกษาศาสตร์และคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงแผนการนำลงสู่การปฏิบัติ ร่วมกับนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 และผู้แทนคณาจารย์ของโรงเรียน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าหารือแผนปฎิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบตามแผนการปฎิรูปประเทศ

โดยมุ่งเน้นที่การนำวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผู้สอน เพื่อให้ครูสามารถส่งผ่านทักษะสำคัญไปสู่ผู้เรียน โดยต้องเปลี่ยนจาก "teachers teaching" เป็น "learners learning" รวมถึงยกระดับครูทุกคนให้สามารถสนับสนุนการค้นพบศักยภาพของเด็กทุกคนตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิด precision education คือ การให้เด็กได้พบศักยภาพและสิ่งที่สนใจตั้งแต่ต้น เพื่อลดการสูญเปล่าทางการศึกษา การประเมินรูปแบบอื่น ๆ และการสนับสนุนเส้นทางการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลาย บนพื้นฐานของการดึงทรัพยากรที่มีอยู่จากทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนา (collaboration) รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองตั้งแต่ต้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอื่น ๆ ได้ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการพัฒนาครูในช่วงเดือนมีนาคม และการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหน้าเป็นต้นไป

ที่มา: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด