คณะดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 4 ดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๘
นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยอิสเทิร์น ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 อาทิ นายชยันต์ ศิริมาศ นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ นพ.มานัส โพธาภรณ์ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ นายชาตรี เวทสรณสุธี ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์ นางสาวกรรธิมา สาลิกา ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ดร.ฐัช หัชลีฬหา รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ดร.ธนธรรศ สนธีระ นายนิมิต สุขประเสริฐ นางพรทิพย์ ถาวงค์ นางสาวแพร พันธุมวนิช นายระวี พัวพรพงษ์ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นายศัจธร วัฒนะมงคล นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร พลตรี นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต นายปกรณ์ ลี้สกุล ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช ดร.อายุศรี คำบันลือ เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์นได้เป็น Bio-Circular Green Complex แห่งแรกของเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจรที่ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตฯ ซึ่งมี 5 กลุ่มธุรกิจคือ ธุรกิจยางพารา ธุรกิจปาล์มน้ำมัน ธุรกิจพลังงานทดแทน-รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจร่วมทุน ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจอย่างมากที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
คณะดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 4 ดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น

ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์แบบครบวงจร จึงได้ออกแบบระบบอุตสาหกรรมให้อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่สามารถสร้างขึ้นมาเอง (Circular Economy) มีการแลกเปลี่ยนด้านพลังงาน วัตถุดิบและวัสดุต่างๆอย่างเหมาะสม (Sharing Economy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาสู่อุตสาหกรรมที่ปราศจากของเสียและปราศจากการก่อให้เกิดมลพิษตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่าทั้ง เกษตรกร ชุมชน พนักงาน คู่ค้า จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน (World Best Sustainable Materials Producer)

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

คณะดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 4 ดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด