"ม.เวสเทิร์น" จัดเพื่อสังคม อบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยจำนวน 5,040 คน มูลค่ากว่า 156 ลบ. พัฒนาทักษะดูแลผู้สูงวัย

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๐:๐๖
จรีพร จารุกรสกุล แห่ง WHA ในนามของ WHB รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น, มูลนิธิ ชิน โสภณพนิช, บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด ร่วมกับ จับมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยจำนวน 5,040 คน มูลค่ากว่า 156 ล้านบาท โดยเป็นทุนให้เปล่าค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ดูแลผู้สูงวัย รองรับไทยเข้าสู่ Aging society
ม.เวสเทิร์น จัดเพื่อสังคม อบรมประกาศนียบัตรผู้สูงวัย ครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยจำนวน 5,040 คน มูลค่ากว่า 156 ลบ. พัฒนาทักษะดูแลผู้สูงวัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ส่งผลให้หลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) รวมถึงประเทศไทยที่มีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 16 นับเป็นอันดับสองของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 18 โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประชากรเกือบ 1 ใน 4 ของประเทศจะเป็นประชากรสูงอายุ และปี พ.ศ. 2575 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยจะมีประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 28 รวมถึงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2553-2583 คาดการณ์ไว้ว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลงสวนทางกับสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2560 สัดส่วนประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ

"ทางฝ่ายกิจกรรมและสังคม คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives รุ่นที่ 1 ซึ่งมี คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ประธานรุ่น ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึง ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สังคม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีความสนใจ และมีความต้องการความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และสามารถนำความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมต่อไป กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยจะมีการจัดอบรม 14 ระยะ ระยะละ 9 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 5,040 คน ระยะเวลาจัดโครงการ 5 ปี เริ่มเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2569 จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีจำนวน 420 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้ทุนสนับสนุนโครงการแบบให้เปล่าทั้งค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก รวมเป็นเงินกว่า 156,240,000 บาท

ที่มา: เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด