พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปี 2565

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๘:๔๔
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปี 2565 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ณ รีสอร์ทสวนนพรัตน์ อัมพวา สมุทรสงคราม โดยมี ผู้ประกอบการ SME , กลุ่ม OTOP , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มอาชีพในชุมชน , กลุ่มสหกรณ์ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมอบรมจำนวน 13 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน โดยเน้นสงเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด