สคช. จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOU ยกระดับเกษตรกรไทย สู่ความเป็นมืออาชีพ

ศุกร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๒๕
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรของประเทศสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ซึ่งมีผู้บริหารของทั้งฝ่ายที่ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบ Zoom Conferrence
สคช. จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOU ยกระดับเกษตรกรไทย สู่ความเป็นมืออาชีพ

นายนคร กล่าวว่า สคช. มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล ซึ่งการลงนาม MOU ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำศักยภาพ มาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างการรับรู้และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำไปสู่การยกระดับและสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านเกษตรของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สถาบันฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคน ผลิตนวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ ๆ สอดรับการปรับเปลี่ยนของโลกอนาคต และสนับสนุนคนในอาชีพให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายธนา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายหลัก โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เช่น นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และนโยบายการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นต้น ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ได้รับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพที่เกษตรกรได้รับจะช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ในระยะต่อไป พร้อมทั้งจะเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต บรรลุวิสัยทัศน์ "เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" ได้ต่อไป

นายสุรพล กล่าวว่า จากนี้ไปสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกันร่วมกันพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเครือข่ายของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพด้านการเกษตร พร้อมดำเนินการ ศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างการรับรู้ และยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นที่ยอมรับและยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ MOU ยกระดับเกษตรกรไทย สู่ความเป็นมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด