ม.พะเยา จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปให้แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 18

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๒:๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปให้แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 18 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีของวิชาชีพพยาบาล และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตก่อนที่จะออกฝึกภาคการเรียนรู้ ณ แหล่งฝึกประสบการณ์
ม.พะเยา จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปให้แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 18

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกเป็นการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และช่วงที่สองเป็นพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปีและดวงประทีปให้แก่นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 18 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปให้แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด