กรมป่าไม้ - CPF ต้อนรับผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่"เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี

ศุกร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๓:๔๓
นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธงของกรมป่าไม้ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ นายสิทธิรัชต์ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสายอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ บมจ.บ้านปู และทีมงานเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม นำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการปลูกป่าของบริษัทเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป
กรมป่าไม้ - CPF ต้อนรับผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

ตัวแทนกรมป่าไม้ และคณะทำงานของโครงการฯ นำทีมงานของบมจ.บ้านปู ลงพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกระบวนการฟื้นฟูป่า โดยนำชมแปลงปลกูป่าแบบพิถีพิถัน ซึ่งเป็นแปลงปลูกแปลงแรกของโครงการฯ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 รวมทั้งชมแปลงส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ การปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ซึ่งปัจจุบันผืนป่าที่นี่ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูจนสามารถพลิกสภาพจากป่าเขาหัวโล้น กลับสู่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ นอกจากนี้ ทีมงานของบมจ.บ้านปู ทำกิจกรรมยิง Seed Ball ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูป่าที่เลียนแบบธรรมชาติ ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติ โดยชนิดของพันธุ์ไม้ที่ใช้ ต้องเลือกชนิดไม้เปลือกแข็ง งอกได้เร็ว และเป็นไม้โตเร็ว

"โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง และซีพีเอฟ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ โดยที่ผลการดำเนินงานระยะที่หนึ่ง (ปี 2559 -2563) แล้วเสร็จ 5,971 ไร่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่สอง (ปี 2564-2568) มีแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมเป็น 6,971 ไร่ โดยเมื่อปี 2564 ซีพีเอฟ นำโครงการปลูกป่าเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยเลือกพื้นที่ที่ขอรับรองโซนส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซึ่ง อบก. ได้รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และในระยะต่อไปจะทยอยส่งแปลงปลูกป่าในโซนอื่นๆ อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า เข้าโครงการของอบก. เพื่อขอรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยสู่ Carbon Neutral และปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO )

ทั้งนี้ ในปี 2564 จนถึง ต้นปี 2565 มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และเยี่ยมชม โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อาทิ กลุ่มมิตรผล บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น และ บมจ. บ้านปู เป็นต้น

ที่มา: ซีพีเอฟ

กรมป่าไม้ - CPF ต้อนรับผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด