'รมช.มนัญญา' เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด หนุนสหกรณ์ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

พฤหัส ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๑
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร มูลค่ากว่า 65 ล้านบาท อาทิ รถตัก เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก ฉาง เป็นต้น ให้แก่ สถาบันเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย เพื่อบริการให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด สาขาเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
'รมช.มนัญญา' เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด หนุนสหกรณ์ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด และสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายที่ได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล อาทิ อาทิ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ คอยเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ นโยบายการใช้ระบบตลาดนำการผลิต โดยการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP รวมถึงการสร้างตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในการจำหน่าย

"สหกรณ์ทุกแห่งต้องร่วมกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ช่วยกันส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนให้เต็มศักยภาพ" รมช.มนัญญา กล่าว

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย ปัจจุบันมีสมาชิก 6,333 ราย มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 645 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวม ซึ่งในปีการผลิตที่ 2564/2565 สหกรณ์รวบรวมข้าวจากสมาชิก 2,649 ตัน คิดเป็นมูลค่า 25,158,526 บาท และในปีการผลิต 2565/2566 หากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ สหกรณ์มีแผนการรวบรวมข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ 17,500 ตัน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการแนะนำส่งเสริมกิจการงานของสหกรณ์มาตั้งแต่ต้น และยังได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) ในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หากสหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดเต็มประสิทธิภาพ จะเป็นแก้มลิงที่ช่วยชะลอผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรอีกด้วย.

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'รมช.มนัญญา' เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด หนุนสหกรณ์ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด