'MFC' ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับกองทุน "MVIET" IPO: 21 - 30 มีนาคม 2565

จันทร์ ๒๑ มีนาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๒๖
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศจากการลงทุนทั่วทุกมุมโลก ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม ประเทศดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และที่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำให้สกุลเงินเวียดนาม (VND) มีเสถียรภาพมากที่สุดในภูมิภาค ด้วยจำนวนประชากรราว 100 ล้านคน ที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 32.5 ปี ซึ่งอายุน้อยที่สุดในเอเชีย ทำให้มีการพัฒนาด้านแรงงานและช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโต รวมถึงการเปิดเศรษฐกิจและกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งหลังจากปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ดังนั้น MFC จึงเตรียมจัดตั้ง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ "MVIET" เพื่อลงทุนในประเทศเวียดนาม
'MFC' ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับกองทุน MVIET IPO: 21 - 30 มีนาคม 2565

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนาม ถูกขับเคลื่อนด้วยสี่ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมือง (Urbanization) ด้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวมากกว่า 60 ล้านคน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32 ปี มีการพัฒนาด้านแรงงาน และช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโต 2) กระแสการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (FDI) ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และด้วยข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่หลากหลายกับกลุ่มการค้าโลก ทั้ง EVFTA, ASEAN, US และ RCEP โดยคาดการณ์ว่า FDI ในปี 2022 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดในภูมิภาค ทำให้เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ฐานการผลิตสินค้าแห่งใหม่ของโลก 3) การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของรัฐบาลเวียดนาม เช่น การปรับปรุงทางด่วน สนามบิน และท่าเรือทั่วประเทศ และการลงทุนในพลังงานทดแทน 4) ตลาดหุ้นเวียดนามที่ยังคงดึงดูดนักลงทุน จากหุ้นที่มีราคาไม่แพง เทียบกับศักยภาพในการเติบโต รวมถึงแนวโน้มการยกระดับเข้าสู่ MSCI Emerging Markets Index ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ "MVIET" เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น Banks, Real Estate, Technology ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว โดยเน้นลงทุนในกองทุนเวียดนามชั้นนำ 2 กองทุน ด้วยการลงทุนสไตล์ Active บริหารโดยทีมลงทุนที่เชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับตลาด ได้แก่ Lumen Vietnam Fund ที่คัดเลือกหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up และปัจจัยพื้นฐาน พร้อมพิจารณาด้าน ESG เพื่อมุ่งหวังให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน จับจังหวะการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค Dragon Capital - Vietnam Equity UCITS Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้น Large cap ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในราคาที่สมเหตุผล โดยใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กองทุน MVIET เน้นลงทุนใน 4 ธีมการลงทุนหลักได้แก่ 1.) Industrialization ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการค้าระหว่างประเทศ, ระบบการจัดส่งสินค้า, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.) การบริโภคภายในประเทศ เช่น การค้าปลีก, สินค้าและบริการ เพื่อการอุปโภคบริโภค 3.) Urbanization การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาพลังงานสะอาด และน้ำ และ 4.) อุตสาหกรรมการเงิน ในกลุ่มของธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงิน

"MVIET" เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Fund of Funds เงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ระดับ 6 เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 21 - 30 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ "โอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับ MVIET" ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. นำโดย ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า และดำเนินรายการโดยคุณศิรัถยา อิศรภักดี สามารถเข้าชมได้ผ่านช่องทาง Facebook page: mfcfunds หรือช่อง Youtube: MFC ASSET Management

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ที่มา: บางกอก ออทัม

'MFC' ชวนคว้าโอกาสการลงทุนในเวียดนาม จับกระแสดาวรุ่งแห่งยุคกับกองทุน MVIET IPO: 21 - 30 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด