วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคารเรียนประถมสาธิต

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๓
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าใช้อาคาร 24 ตึกวิทยาลัยการฝึกหัดครูเดิม ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 24 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคารเรียนประถมสาธิต

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานภายในของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู โดยความร่วมมือของคณาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู และคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม เป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให้ปรับปรุงอาคาร 24 ซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนประถมสาธิต และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยให้เป็นหน่วยงานภายในของวิทยาลัยการฝึกหัดครู

เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก โดยใช้อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร 66) ชั้น 1 และชั้น 2 เป็นสถานที่ชั่วคราว มีวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน นักศึกษาครู คณาจารย์และบุคลากร ให้สามารถดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จ " มีปรัชญาเพื่อ "พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด