iiG ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.40 บ./หุ้น จ่ายวันที่ 20 พ.ค.นี้

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๕๐
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช (คนขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ (คนซ้ายสุด ) นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
iiG ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.40 บ./หุ้น จ่ายวันที่ 20 พ.ค.นี้

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 นี้ จะยังคงให้ความสำคัญกับการต่อยอดและขยายธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดการณ์รายได้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าผลประกอบการปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 900-950 ล้านบาท นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ณ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด