บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๑๑
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย กรรมการ บสย. และผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด