EKH ประกาศบิ๊กดีลจับมือพันธมิตรลุยขยายธุรกิจรพ.เต็มสปีด บอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้นแบบ PPให้ "RAM" และ "นพ.รัชต์ชยุตม์" สัดส่วนรวม 6.25%

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๑๑
บอร์ด บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบPP จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.25% ของทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 7.20 บาท มูลค่ารวม 288 ล้านบาท ให้กับ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับแผนรุกขยายธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต ฟากผู้บริหาร "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุน และมีพันธมิตรธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจโรงพยาบาลให้เติบโตอย่างมั่นคง ผลักดันรายได้ และกำไรทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
EKH ประกาศบิ๊กดีลจับมือพันธมิตรลุยขยายธุรกิจรพ.เต็มสปีด บอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้นแบบ PPให้ RAM และ นพ.รัชต์ชยุตม์ สัดส่วนรวม 6.25%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 (Record Date)

"การขายหุ้นให้ PP ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในอนาคต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลมีการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มทุนในลักษณะแบบ PP จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว "นายแพทย์อำนาจกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯเตรียมเปิดให้บริการ "โรงพยาบาลคูน" ดำเนินธุรกิจภายใต้ บจก.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี และทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นจากการให้บริการที่ครบวงจร

สำหรับใน ปีนี้เชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทจะยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้มีผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ยังคงเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น โดยผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจ

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่มา: เอกชัยการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด