บมจ. ไอร่าแฟคตอริ่ง ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๘
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางนลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริษัท นายคุณากร เมฆใจดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบ นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสุทธิพร ตัณฑิกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร นายอัครวิทย์ สุกใส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางพรพิไล บุราสัย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม 197.84 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 49.52 ล้านบาท
บมจ. ไอร่าแฟคตอริ่ง ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า ในปี 2565 สินเชื่อแฟคตอริ่งมีแนวโน้มเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ทยอยฟื้นตัวในบางภาคเศรษฐกิจ โดยบริษัทมีแผนการปล่อยสินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ตลอดจนขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรที่มีแนวทางพัฒนารองรับ Technology Digital และเสริมสร้างการนำ Big Data มาใช้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด