DV8 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๕๖
คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
DV8 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ในที่ประชุมได้มีการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้

ติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญของ DV8 ได้ที่  

Website https://www.dv8.co.th/ 

Facebook : facebook.com/dv8thailand/ 

Twitter : twitter.com/dv8thailand 

ที่มา: dv8

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด