ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การวางทรัพย์ชำระบัญชีของกลุ่มกองทุนอสังหาฯ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๔
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) โดยกำหนดให้มีข้อความว่า "การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)" ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมสามารถวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจัดการสามารถระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีวางทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไปที่ได้แก้ไขและออกประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนฯ มีรายการดังกล่าว**

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด