WHART ประชุมผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒:๔๕
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลาง) นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 ที่มีรายได้รวม 2,574.50 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,810.91 ล้านบาท โดยในปี 2564 WHART ประสบความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม 3 โครงการ จากการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 พื้นที่เช่าอาคารรวม 184,239 ตารางเมตร มูลค่ารวม 5,549.7 ล้านบาท บนทำเลยุทธศาตร์ด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ทั้งปี 2564 อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 90 และยังสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยในรูปเงินปันผลได้ในจำนวนที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมที่อัตรา 0.7578 บาทต่อหน่วย
WHART ประชุมผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด