สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบกิจการ

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานศตวรรษที่ 21 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบกิจการ

การฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยผู้อบรมสามารถที่จะประกอบติดตั้งชิ้นส่วนของเครื่องจักร CNC วิเคราะห์แก้ปัญหาของการปรับตั้งชิ้นส่วนและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร CNC ได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมเครื่องจักร CNC ของสถานประกอบกิจการ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด