UTCC X CHIVASOM ACADEMY หลักสูตรเดียวในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี UTCC เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๒
ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ rพร้มรับทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร รับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 31  พฤษภาคม 2565
UTCC X CHIVASOM ACADEMY หลักสูตรเดียวในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี UTCC เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ และ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม สององค์กรจึงร่วมกันผนึกกำลังสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ทั้งด้านวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนจัดทำโครงการงานวิจัย การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ร่วมกับทางโรงเรียนผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพและการเสริมความงาม ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น  รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง และยังเป็นการยกระดับการพัฒนาหลักสูตร ไปสู่มืออาชีพระดับโลก การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการให้ก้าวทันต่อการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้   ชีวาศรมอะคาเดมี่  มีประสบการณ์ในการให้บริการกับกลุ่มคนในระดับแนวหน้าของโลกมาแล้ว  และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของชีวาศรม ทั้งด้านการบริการนวดสปา การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี "

ทางด้านคุณชญานุช  จูฑะพุทธิ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม กล่าวว่า  ด้วยความยึดมั่นใจการดูแลลูกค้า จึงทำให้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19  ไม่มีผลกระทบกับชีวาศรมในเชิงของการดูแลลูกค้า  เนื่องจากมีการสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดมา โดยมีทีมผู้เชียวชาญที่ดูแลสมาชิกให้คำปรึกษาลุกค้าเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ทางชีวาศรมยังมีการเพิ่มพูนทักษาให้กับบุคลากรที่สนใจทำงานทางด้านนี้ โดยเปิด เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้น  ในวันนี้  ที่ได้มาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรเพื่อสุขภาพความงามขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นหลักสูตรที่จะมุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพความงามรวมถึงการทำธุรกิจสปา ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ ทั่วโลกกำลังเป็นที่ต้องการและขาดแคลนเป็นอย่างมาก   เพราะเรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่จะมาฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในศาสตร์ดังกล่าวเป็นอย่างดี  เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า หลักสูตรที่จะเปิดร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป         

UTCC x Chivasom Academy หลักสูตรเดียวในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   UTCC เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ #Dek65 ต้องไม่พลาด หลักสูตรมุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

One Stop Sevices   คลิก www.utcc.ac.th/admission | ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสัญลักษณ์ อาคาร 24 ชั้น 2 เปิดทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. | 02-6976767  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @utcc (มี @ ด้วย)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC X CHIVASOM ACADEMY หลักสูตรเดียวในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี UTCC เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด