กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ คูโบต้า พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

พฤหัส ๑๒ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๐๓
นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาการเกษตร ที่มุ่งเน้นลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนาองค์กร และเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะ เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาไปสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยล่าสุดได้นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer จำนวน 20 ราย เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต้นแบบฐานเรียนรู้กิจกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร แลเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวน พืชผัก โรงเรือนขนาดเล็ก ระบบการแจ้งเตือน อุปกรณ์ให้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ที่แมนยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการผลิตราคาสูง ทรัพยากรเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ เข้าศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะ
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ คูโบต้า พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ควรสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติ ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ร่วมกัน จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสำคัญภาคการเกษตร

นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางการสร้าง Start Up ด้านเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกร Young Smart Farmer ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผ่านการศึกษาดูงานและจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรต่อไป

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ คูโบต้า พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด