สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด"

ศุกร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๑๐
นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมตามโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ และแรงงานในภาคท่องเที่ยวและบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 25 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด

ใช้ระยะเวลาการฝึก ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2565 รวม 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประกอบด้วย เทคนิคการผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด, การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ตราสินค้า, การบริหารจัดการด้านการตลาด, กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ, เทคนิคการเลือกสถานที่จำหน่ายและการจัดวางผลิตภัณฑ์, การสร้าง content เพื่อการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการนำเสนอขายสินค้าออนไลน์ เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดพังงา จำเป็นต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถึงหลังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงาน จึงดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานดังกล่าว สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด