รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๑๑
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นายพรชัย ชุนหจินดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท Finance จาก Florida International University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Finance จาก Florida International University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางจันทิมา เพียรเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ของ ก.ล.ต. และผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด