AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๕๓
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมประสานงานการบริหารด้านแรงงานในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอชนบท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น
AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด