AMA ร่วมประชุมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๐๑
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) ร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดทางเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเมคคาทรอนิกส์และสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ โดยมีนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เป็นประธาน
AMA ร่วมประชุมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค
AMA ร่วมประชุมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด