คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.เทพไทยโปรดัคท์

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๗
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณกร สุริยพันธุ์ Managing Director บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงาน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเวทีเสวนาหรือสัมมนาทางวิชาการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ตามกรอบบันทึกข้อตกลง
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.เทพไทยโปรดัคท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด