ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๒๒
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด (BSI) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

นายปรีดา ไอรมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน เปิดเผยว่า บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลตาม พรบ. PDPA โดยไมโครลิสซิ่งมองว่าข้อมูลต่างๆ ถือเป็นสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และเป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ จึงได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศของระบบข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งลูกค้าและคู่ค้าสามารถวางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้ถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และปลอดภัย คุณปรีดาได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าไมโครลิสซิ่งได้บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center, supporting infrastructure and DR site) ของไมโครลิสซิ่งกรุ๊ปได้ปรับดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน โดยได้นำระบบมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาด้วยการวางแผน (Plan) การนำไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Act) ซึ่งจะทำให้ ระบบการจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้มีความเป็น Dynamic มากขึ้น ตรงตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ISO 27001:2013 ของบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด (BSI) ซึ่งเป็นบริษัทตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐานระบบ ระดับโลก ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการทางการเงินตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระบบการจัดการ ปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการจัดการความลับของข้อมูล (Confidential) ด้านความถูกต้องครบถ้วน(Integrity) และ ด้านความพร้อมในการใช้งาน (Availability) เป็นต้น พร้อมกับการดำเนินการปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านปลอดภัย จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ปที่พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสในการแข่งขันของธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด