สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.พะเยา จัดให้ความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

อังคาร ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๘
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์, ดร.กรัณฑรัตน์ คะวัติกูล, ดร.ปิยะพงษ์ สุปันโย, ผศ.ดร. สุริยา ส้มจันทร์ ผู้ร่วมโครงการ และนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวันอนาลโยทิพยราม โดยในครั้งนี้ได้ลงไปดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องการจัดการงานเลี้ยงให้กับชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้จากผลสำรวจความต้องการของชุมชน จากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการและการสำรวจเบื้องต้นและชุมชนจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.พะเยา จัดให้ความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด