ม.พะเยา จัด "กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร" พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษา

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๔:๓๑
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร" โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และตัวแทนผู้นำนิสิต เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน จำนวน 6 สถาบันที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)
ม.พะเยา จัด กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษา

โดยในโครงการดังกล่าว มีหัวข้อในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2.เข้าใจ เรียนรู้ พัฒนา : จากงานอาสาสมัคร สู่จิตอาสาที่ยั่งยืน 3.ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละด้าน -ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา -ด้านกีฬา และนันทนาการ -ด้านศิลปวัฒนธรรม -ด้านวิชาการ 4.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 5.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 6.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 7.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน สังคม วัฒนธรรมลับแล 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม 9.กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปภาพรวมกิจกรรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา จัด กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด