จุฬาฯ วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนผสมต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๑:๓๐
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภท 'กองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน)' มูลค่ารวมประมาณ 7,500 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ซ้าย) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายธีระนาถ รุจิเมธาภาส (ขวา) กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาฯ วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนผสมต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ทั้งนี้ นอกเหนือจาก "กองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน)" ดังกล่าว บลจ.ทิสโก้ยังได้รับความไว้วางใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภท 'กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารทุนคงยอดเงินต้น' และ 'กองทุนตราสารหนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่อง' มูลค่ารวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุนจนเป็นที่ยอมรับ

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด