มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการ

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๒:๐๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการ

การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการผลิต กำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ ทางด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการเทคโนโลยีอาคาร 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ และ 3.สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้บุคลากร ประชาชน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด