AMA จัดประชุมบอร์ดบริหาร

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๕:๒๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์(AMA) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด และรับรองแผนการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รับรองแผนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในการพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูง จำนวน 9 หลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการพัฒนากำลังแรงงานในด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
AMA จัดประชุมบอร์ดบริหาร
AMA จัดประชุมบอร์ดบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด