การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๑:๔๙
นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL - Q
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

ในปี 2565 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 2,508 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเที่ยวบินพิเศษรวม 9 เที่ยวบินไป-กลับ ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เดินทางสู่ 2 จุดบินของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินขาไป ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565

  • เส้นทางนราธิวาส - มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2565
  • เส้นทางหาดใหญ่ - มะดีนะห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2565
  • เส้นทางหาดใหญ่ - เจดดาห์ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565

เที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565

  • เส้นทางเจดดาห์ - นราธิวาส จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางเจดดาห์ - หาดใหญ่ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565
  • เส้นทางมะดีนะห์ - หาดใหญ่ จำนวน 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565
  • เส้นทางมะดีนะห์ - กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2565

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ที่มา: การบินไทย

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด