จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๙
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา "การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ ในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการส่งเสริมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยที่นายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มีหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา 19 แห่ง รวมจำนวน 40 คน จากสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบกิจการภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบฯ หลังจากนั้นได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ จำนวน 7 แห่ง ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด