วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๒
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับ Dato, Dr.ahmad Sabirin Arshad President and Group Chief Executive Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

พร้อมทั้งเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. หรือ RTTC ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน โดยภารกิจหลักของ วว. มุ่งเน้นให้บริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านนี้ให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร SIRIM ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด