วว. ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Kaneko จาก Japan Packaging Institute ประเทศญี่ปุ่น

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๙
Mr. Takehiro Kaneko จาก Japan Packaging Institute ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมภารกิจศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (RTTC) และห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (BioD) หน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ. RTTC ดร.อัญชนา พัฒนาสุพงษ์ ผอ. BioD และนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย พร้อมบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
วว. ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Kaneko จาก Japan Packaging Institute ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ Mr. Kaneko  เป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานวิชาการในการร่างมาตรฐานของ International Standard Organization (ISO) ในสาขาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งท่านได้มาบรรยายเรื่อง Impact of Chain of Custody on Packaging Verification and Traceability เพื่อแชร์มุมมองและอัพเดตมาตรฐานตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ :  23 rd  World  Packaging  Conference  ซึ่ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน  2565  ณ  ไบเทค   บางนา 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Kaneko จาก Japan Packaging Institute ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด