เร่งให้ความรู้การนำใบกัญชามาปรุงอาหารในตลาด กทม. - ติดป้ายให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๔๑
นายพินิต อารยะศิลปะธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการให้คำแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และตลาดเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัดว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีตลาดในกำกับดูแล 12 แห่ง ที่ผ่านมาสำนักอนามัย กทม. สำนักงานเขต ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจตลาด เพื่อประเมินตามมาตรฐานตลาดด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ประสานสำนักอนามัย และสำนักงานเขตที่ตลาดในกำกับดูแลตั้งอยู่ โดยขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ได้มีความเข้าใจสามารถนำกัญชาไปใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งติดตั้งป้ายให้ประชาชนผู้มาใช้บริการเห็นชัดเจน ไม่ปกปิดข้อมูลการนำใบกัญชามาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร และไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภคที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และผู้ขาย/ผู้ช่วยขายในสังกัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2565 จะเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญของการนำใบกัญชามาปรุงอาหาร เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูป โดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด