บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผล 2 กองทุนเด็ด SCBBLN และ SCBS&P500 24 มิถุนายนนี้

อังคาร ๒๑ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๐๙:๒๒
นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บลจ.เตรียมจ่ายเงินปันผลเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์บิลเลียนแนร์ (SCBBLN) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBS&P500) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันทั้ง 2 กองทุน มูลค่ากว่า 91.57 ล้านบาท ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผล 2 กองทุนเด็ด SCBBLN และ SCBSP500 24 มิถุนายนนี้

กองทุนเปิด SCBBLN จะจ่ายเงินปันผลรวมราว 34.75 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรา 0.5311 บาทต่อหน่วย ซึ่ง บลจ.จ่ายปันผลต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกปีมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 12 โดยครั้งนี้มีการจ่ายระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.1831 บาทต่อหน่วย ทำให้คงเหลือจ่ายในงวดนี้ จำนวน 0.3480 บาทต่อหน่วย รวม SCBBLN จ่ายปันผลเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 3.0588 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง คือดูจากกำไรสะสมหรือกำไรจากการลงทุนสุทธิในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กองทุน SCBBLN เน้นลงทุนโดยการเลือกหุ้นตัวท็อปของสหรัฐฯ ที่เศรษฐีหรือนักลงทุนชื่อดังลงทุนอยู่ มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Solactive US Top Billionaire Investors

ส่วนกองทุนเปิด SCBS&P500 จะจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 56.82 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรา 0.3424 บาทต่อหน่วย โดยบลจ.จ่ายปันผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 18 รวมแล้ว 5.6233 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนปีละ 4 ครั้ง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะดูจากกำไรสะสมหรือกำไรจากการลงทุนสุทธิในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กองทุน SCBS&P500 เน้นลงทุนใน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ SCBAM Client Relations โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ www.scbam.com

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด