รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดติวเข้มทีมสหวิชาชีพ มุ่งขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หมดสิ้นทุกมิติ

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรี "สุรชัย" เปิดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย มุ่งยกระดับการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง มุ่งขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกรูปแบบ
รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดติวเข้มทีมสหวิชาชีพ มุ่งขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หมดสิ้นทุกมิติ

ในวันนี้ ( 23 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2 ภาคบนบก ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติและกำหนดเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยสามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ยอดรวมทั้งสิ้นกว่า 4 พันล้านบาท เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพิ่มขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายอย่างบูรณาการ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยกระดับการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยในทุกมิติ

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กสร.ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้จัดทำ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับติดตาม ให้การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถดำเนินคดีตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด และประสานส่งต่อผู้เสียหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน

โดยในวันนี้ (23 มิ.ย. 65) เป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 คือ รุ่นภาคบนบก ผู้รับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐในส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่และบุคลากรภาครัฐในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 18 จังหวัด ที่มีสถิติคดีและมีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานจำนวนมาก สำหรับรุ่นที่ 1 ภาคประมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ คือ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น ซึ่ง กสร. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในรุ่นที่ 2 นี้ จะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดติวเข้มทีมสหวิชาชีพ มุ่งขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หมดสิ้นทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด