ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ "เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2565" เสริมสร้างความรู้นักศึกษา มนร.

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๔๑
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง "ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยสถาบันสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2565 เสริมสร้างความรู้นักศึกษา มนร.

สำหรับกิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ธนาคารได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ 7 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะแบ่งปันความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและด้านการเงินการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ์) แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียน รวม 137 คน ได้มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความเข้าใจถึงการเงินการธนาคารอิสลาม (Islamic Banking and Finance) ได้อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นต่อไปยังคนใกล้ตัวด้วย

การอบรมถ่ายทอดโดยบุคลากรของไอแบงก์ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง การอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าอบรมหัวข้อเรื่อง"การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล" และ"ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป" ต่อด้วยช่วงบ่ายเรื่อง"การเงินการธนาคารอิสลาม" และปิดท้ายด้วยหัวข้อ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ทั้งนี้ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้เกิดองค์ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการเรียนและปฏิบัติตนเองด้านการเงินอิสลามได้อย่างถูกต้อง

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด