ขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามตามความต้องการแรงงาน

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๕๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ.2565 และพ.ศ.2566-2570 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคสังคม รวมจำนวน 40 คน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามตามความต้องการแรงงาน

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่วิทยากร บรรยาย "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21" และ "ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาจังหวัด" ในการบรรยายให้ความรู้ แนวทางและทิศทางในการพัฒนากำลังคนภายใต้ยุทธศาสตร์ กพร.ปช เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

โดย นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยระดมความคิด และช่วยวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 -2570 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคามตามความต้องการแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด