ที่ปรึกษา รมว.กษ. เปิดการสัมมนา "เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา" มุ่งผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๔
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่น ๆ และมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา" โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทำนา ชาวนาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สร้างรายได้จากการผลิตข้าวคุณภาพดีส่งออกไปยังต่างประเทศมูลค่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี แต่ที่ผ่านมา พี่น้องชาวนาต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ และอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำการส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวราคาสูง สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลเองก็มิได้นิ่งเฉย ได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้พี่น้องชาวนามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด
ที่ปรึกษา รมว.กษ. เปิดการสัมมนา เชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา มุ่งผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาให้ครอบคลุมทั่วถึงในระดับพื้นที่ จึงได้มีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ "ศูนย์ข้าวชุมชน" เป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งของชาวนาผ่านการพัฒนาที่เป็นระบบและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนให้ศูนย์ข้าวชุมชนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

"ศูนย์ข้าวชุมชนมีความสำคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีให้แก่ทุกพื้นที่ของประเทศ จึงอยากให้แกนนำสำคัญในการผลิตข้าวในชุมชน รักษาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนทุกแห่งไว้ และขอให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาด้านการผลิตข้าวร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาในชุมชนมีผลผลิตข้าวคุณภาพดี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับอาชีพที่มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งประเทศบนรากฐานแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน" นายอลงกรณ์ กล่าว

นายกฤษ อุตตมะเวทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรของชาวนาภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าว มีจุดประสงค์การจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนาในชุมชน มีการดำเนินงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม "โดยชาวนา เพื่อชาวนา" โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนในทุกระดับ และมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการ ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว จำนวน 2,407 แห่ง ในพื้นที่ 74 จังหวัด โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 800 แห่ง ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 70,000 ตัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดังนั้นเพื่อให้กรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชนได้มีโอกาสวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ โดยการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้าวชุมชนในแต่ละจังหวัดภายในเขตร่วมกัน

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด