ไมโครลิสซิ่ง นำร่องโครงการ Solar Rooftop ผลักดันใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๘
MICRO หรือ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ได้มีแนวคิดในการผลักดันโครงการปรับปรุงพื้นที่และอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดสภาวะโลกร้อน โดยได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) ขนาด 44.28 kWh ที่สามารถติดตั้งสำหรับอาคารสำนักงาน ระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เป็นโครงการนำร่องที่พร้อมจะเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ขยายโครงการไปยังจังหวัดในพื้นที่ทุรกันดานทั่วประเทศไทย
ไมโครลิสซิ่ง นำร่องโครงการ Solar Rooftop ผลักดันใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน

ไมโครลิสซิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio -Circular-Green Economy : BCG Economy) สอดรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด