วว. เข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network สมาชิกนำเสนอผลงาน รับฟัง ระดมความคิดเห็น เพื่อดำเนินการในปี 2565-2566

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๑๒
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยผู้บริหาร บุคลากร วว. ประกอบด้วย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผอ. สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) ดร.โสภาพรรณ สัญญานเสนาะ ผอ. กองพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (กพน.) ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.) และนางสาวพิมประไพ ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วว. เข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network สมาชิกนำเสนอผลงาน รับฟัง ระดมความคิดเห็น เพื่อดำเนินการในปี 2565-2566

ทั้งนี้ ASEAN BCG Network เป็นกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอาเซียน ผลักดันการจัดตั้งโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ริเริ่มผลักดันด้าน Bio-Circular-Green หรือ BCG โดยข้อเสนอการจัดตั้ง ASEAN BCG Network ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย วทน. (ASEAN COSTI) ในปี 2564 หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา ที่มีความสนใจและดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ผลักดัน BCG ซึ่ง วว. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2565

การประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network ดังกล่าว เป็นการประชุมสมาชิกครั้งแรก โดยมีหน่วยงานสมาชิกที่เข้าร่วมจากประเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในขณะที่ประเทศไทย มีผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี วว. และ สวทช. โดยผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ได้นำเสนอผลงานเพื่อผลักดันด้าน BCG รับฟังและระดมความคิดเห็นแผนงานจากเลขาธิการเพื่อดำเนินการในปี 2565-2566

อนึ่ง เป้าหมายในการดำเนินงานของ ASEAN BCG Network มุ่งร่วมกันผลักดันความตระหนักรู้แนวนโยบายดำเนินการ BCG ส่งเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือ ทั้งทางยุทธศาสตร์ นโยบาย การดำเนินการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และรูปแบบธุรกิจระหว่างสมาชิกในอาเซียน ตลอดจนการปรับใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG สู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือในมิติต่างๆ เช่น จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลด้าน BCG การสัมมนาฝึกอบรมในรูปแบบ Onsite และ Online โครงการวิจัยร่วม เป็นต้น

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. เข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of ASEAN BCG Network สมาชิกนำเสนอผลงาน รับฟัง ระดมความคิดเห็น เพื่อดำเนินการในปี 2565-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด